pc加拿大

pc加拿大
当前位置: pc加拿大 > pc加拿大 > 现任领导 列任班子成员
   

  undefined                   72A3

  党支部镇长  杨欣斌          党支部副镇长、教务主任 许建领     

  http://10.2.1.200:8080/_vsl/5A80A88D04F6DDEF5443D56ABF5B8A2B/89870FEC/4B97                   http://10.2.1.200:8080/_vsl/5289EE66A8587FF9274052C8FC26955C/28A86A34/651D?e=.jpg

  党组副书纪、纪委书纪 王慧           副教导主任温希东          

        http://10.2.1.200:8080/_vsl/69CBF024750A876EF3F0502721A1E158/EBDAE530/650D?e=.jpg           http://10.2.1.200:8080/_vsl/93B7A3B7E0C2D39AB60D8BE5CFE5D63D/F4DFD86B/6752?e=.jpg           http://10.2.1.200:8080/_vsl/D02EB10B0E79CDF64338B71135FA7DC6/41AD8F1B/671C?e=.jpg

  副副校马晓明             副副校董朝君            副副校李月 

   http://10.2.1.200:8080/_vsl/72129823215C4205578339CB3E064630/658262F3/62F2?e=.jpg         http://10.2.1.200:8080/_vsl/FB1EC147C069F7D264DCEF02E9B39CFA/E37C9F61/65A8?e=.jpg        http://10.2.1.200:8080/_vsl/2240599CB69D431BCD6C93E561F35FAE/003CC604/65EA?e=.jpg       http://10.2.1.200:8080/_vsl/CD317DE6922CDDC3DBA147EBF7D44692/7A471ACE/6786?e=.jpg

  党支部会会会常务常务理事会会李小元      党支部会会会常务常务理事会会李卓梅      党支部会会会常务常务理事会会唐克胜     党支部会会会常务常务理事会会谭属春       


pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大 pc加拿大